VI BRENNER FOR AT MENNESKER I NORD-NORGE SKAL FÅ GODE HELSETJENESTER LOKALT

Nord-Norge trenger et sterkt offentlig helsevesen som sørger for gode, likeverdige og tilgjengelige helsetjenester til alle, uavhengig av bosted og egen økonomi. Dette er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Vi tror samtidig at private aktører kan representere et verdifullt supplement som støtter både kommuner og helseforetak i disse tjenesteleveransene.  Helsepartner Nord-Norge skal være en trygg partner i dette store fellesskapet.

Helsepartner Nord-Norge består av Privat Omsorg Nord, BPA Nord, Opptreningssenteret i Finnmark samt Skibotn Helse og Rehabilitering.

VI ER TUFTET PÅ TRYGGHET, TILLIT, FLEKSIBILITET OG VERDIGHET.

Våre tjenester

Opptrening og rehab i Finnmark

Opptreningsenteret i Finnmark har fokus på helse og tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dag- og døgnrehabilitering, polikliniske tjenester og bedriftstiltak. Rehabiliteringen skal øke fysisk funksjon og mestringsevne og økt deltakelse i arbeidslivet og sosialt.

Rehabilitering i Skibotn

Spesialister på hjerte- og lungerehabilitering, samt opptrening og livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Hjerterehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Vårt fokus er å bedre din helse med opptrening og oppfølging av egen livsstil for mestring i hverdagen.

BPA i NORD

Vi har lokale BPA-koordinatorer som er lett tilgjengelig for deg som arbeidsleder. Vi er der for deg når nyoppstått sykdom og skade gjør styringen av eget liv vanskelig. Vi hjelper når du som arbeidsleder ber om det, og du bestemmer hvor mye bistand du vil ha i arbeidslederrollen.

Støttekontakt / avlastning

Med kompetanse, nærhet og kjærlighet, skaper vi trygge og gode dager. Respekt, ydmykhet og omsorg i alt vi gjør. Hvert menneske er forskjellig, med sin egen historie. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for kunden og dennes familie

Bedriftshelsetjenester

Godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår bedriftene med å heve den totale HMS-kompetansen gjennom kartlegging, dokumentasjon og veiledning. Lovpålagte og helsefremmende tjenester.

Utleie av helsepersonell

Vi bidrar med kompetent personell ved både korttids og langtidsfravær. Vi stiller opp på kort varsel helt ned til 30 min fra bestilling til leveranse. Helsepartner Nord-Norge skal være den foretrukne leverandør av helsepersonell der rask tilgjengelighet vektlegges hele døgnet.

HELSEPARTNER NORD-NORGE


VI ER TUFTET PÅ TRYGGHET, TILLIT, FLEKSIBILITET OG VERDIGHET.

NYHETER

BPA Webinar i samarbeid med NHF 03.12 kl 09-11

Vi markerer FN-dagen for funksjonshemmede 3 desember! BPA Webinar sammen med Norges Handikapforbund og BPA Nord. Webinaret har fokus på familier med funksjonshemmede barn som har BPA som både avlastningstiltak og ordinær tjeneste, fokus på dem som også har BPA...

Bo- og omsorgssenter i samarbeid med Alta kommune

I forbindelse med midlertidig stenging av Opptreningssenteret i Finnmark og økt behov på sykehjemstjenester for Alta kommune, har Alta kommune midlertidig kjøpt åtte plasser for pasienter med heldøgns omsorgsbehov. Tilbudet startet i midten av mars, og er forlenget ut juni...

SHR og OiFs håndtering av korona-situasjonen

Mange av rehabiliteringspasientene som får tilbud ved Skibotn helse og rehabilitering (SHR) og Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) er i risikogruppene for alvorlig forløp ved covid-19. For oss er det derfor ekstra viktig å ivareta pasienter og medarbeidere. Begge virksomheter iverksettatte...

Vi øker vår administrative stab

Helsepartner Nord Norge øker sin administrative stab ved ansettelsen av viseadministrerende direktør Espen Igesund (57). Han tiltrer ved hovedkontoret fra 1.6.2020. Espen har variert bakgrunn og erfaring fra offentlig og privat tjeneste. Utdanning som sosionom og som samfunnsøkonom, samt ledelse....

Overtar senter fra LHL

Helsepartner Nord-Norge ekspanderer ytterligere, og overtar Rehabiliteringssenteret i Skibotn fra LHL. - Overtakelsen er et ledd i vårt ønske om å satse tungt på rehabilitering. I så måte er vi svært tilfredse med at vi har kommet til enighet med...

OM OSS / ORGANISASJON

SAMARBEID FOR NORD

Helsepartner Nord-Norge AS har ulike tilbud til ulike brukere på ulike steder.
En ting er likt overalt: Vi setter alltid brukeren først. Vi er derfor fleksible, løsningsorientert og trygg.

Du finner oss i Kautokeino, Alta, Kåfjord, Storfjord, Tromsø, Karlsøy, Bardu, Narvik, Harstad og Kvæfjord.

Nord Kapitalforvaltning AS og Trude Wester eier Helsepartner Nord-Norge AS.

Nord Kapitalforvaltning er det eneste forvaltningsmiljøet for s.k. aktive eierfond i Nord-Norge.

Vi arbeider for å trekke privat, institusjonell risikokapital  til landsdelen, og vi investerer primært i nordnorske selskaper. Gjennom aktivt eierskap, kompetanse og kapital er vårt mål å bidra til å videreutvikle disse selskapene som lønnsomme og attraktive virksomheter som lykkes i sine markeder, uansett om de opererer i et lokalt eller globalt marked.

Trude Wester – som selv er sykepleier – etablerte Privat Omsorg Nord i Tromsø i 2001, og har nå 218 hel- og deltidsansatte i åtte nordnorske kommuner. Hun er medeier og daglig leder i Helsepartner Nord-Norge.

Styret i Helsepartner Nord-Norge AS

Styreleder Bjørn Hesthamar, Tromsø | Anders Høifødt, Tromsø | Irene Skiri, Bodø
Hilde Sjurelv, Tromsø | Erling Espeland, Alta | Mette Strømme, Lier

KONTAKT

    Alle felt er påkrevd