Etablerer Helsepartner Nord-Norge

Lokale aktører etablerer Helsepartner Nord-Norge, et nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap. Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og være et lokalt alternativ til sørnorske eller utenlandske kjeder.

Målet er først og fremst å avlaste og supplere kommuner og helseforetak i landsdelen. Ved oppstarten vil selskapet telle 300 ansatte, og årlig yte tjenester til over 1300 pasienter og brukere.

Helsepartner Nord-Norge er et lokalt eid, ledet og drevet helse- og omsorgsselskap som skal utgjøre et fleksibelt supplement for kommuner og helseforetak i landsdelen.

Selskapet vil være en paraply og eier av ulike selskaper innenfor satsingsområdene pleie og omsorg, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), rehabilitering og bedriftshelsetjenester. Ved oppstarten vil Helsepartner Nord-Norge bestå av selskapene Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark. Disse vil bestå som egne virksomheter, heleid av Helsepartner Nord-Norge. Initiativtaker og hovedeier er Nord Kapitalforvaltning.

Bjørn Hesthamar er daglig leder i Nord Kapitalforvaltning AS. Han har lang bakgrunn fra helsesektoren og blir styreleder i det nye Helsepartner Nord-Norge.

Trude Wester, som startet Privat Omsorg Nord i 2001 blir med som betydelig medeier når Helsepartner Nord-Norge nå overtar aksjene i selskapet hun har bygget opp. Hun går også gå inn i rollen som daglig leder i Helsepartner Nord-Norge. Svein Mjøen selger hele sin eierpost i Opptreningssenteret i Finnmark.

•    Et sterkt offentlig helsevesen er bærebjelken i vårt velferdssamfunn. Vi tror samtidig at private aktører som leverer tjenester av høy faglig kvalitet er et viktig bidrag til både kommuner og helseforetak, slik at disse skal kunne ivareta sitt ansvar overfor befolkningen, sier Bjørn Hesthamar. Vi kan representere en fleksibilitet og kapasitetsavlastning for det offentlige, samtidig som vi kan gi pasienter og brukere et valgalternativ.

•    Gjennom etableringen av Helsepartner Nord-Norge ønsker vi å bygge en betydelig, privat aktør som har robusthet til å ivareta og videreutvikle et høyt faglig nivå, samtidig som det representerer et lokalt eid og ledet alternativ sier styrelederen.

Helsepartner Nord-Norge AS er allerede i dialog med andre helseaktører i landsdelen. Det langsiktige målet er å skape et partnerskap med virksomheter i alle deler av Nord-Norge.  En ytterligere utvidelse av tjenestespekteret vil også kontinuerlig vurderes.

Brukerne av tjenestene til Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark vil ikke oppleve noen endring i sitt tilbud. Virksomhetene vil drives videre som før, men med ambisjoner om å videreutvikle og forsterke sitt tilbud ytterligere.  Annie A. Wik fortsetter som daglig leder i Alta og Berit Mathisen blir daglig leder ved Privat Omsorg Nord i Tromsø, når Trude Wester nå trer inn som direktør for Helsepartner Nord-Norge.

•    Sammen skal vi skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser i nord, tuftet på åpenhet, respekt og ryddige arbeidsforhold, sier Trude Wester

For mer informasjon:
 Styreleder Bjørn Hesthamar +47 950 11 222.

www.helsepartnernordnorge.no

Nærmere om Nord Kapitalforvaltning:
Nord Kapitalforvaltning ble etablert i Tromsø i 2011. Formålet var å utvikle et lokalt forankret miljø for forvaltning av s.k. aktive eierfond og derigjennom tiltrekke seg privat risikokapital til landsdelen. Nord Kapitalforvaltning har kontor i Tromsø, og har siden oppstarten investert aktivt i ulike selskaper og bransjer i hele landsdelen.

Pr. i dag forvalter Nord Kapitalforvaltning eierskapet i Kuldeteknisk/ FrioNordica (gjennom Perfect Temperature Group), Bomek, NoBu Group og Helsepartner Nord-Norge, mens selskapene Rapp Marine Group og Hepro er solgt ut av fondet.