VI BRENNER FOR AT MENNESKER I NORD-NORGE SKAL FÅ GODE HELSETJENESTER LOKALT

Nord-Norge trenger et sterkt offentlig helsevesen som sørger for gode, likeverdige og tilgjengelige helsetjenester til alle, uavhengig av bosted og egen økonomi. Dette er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Vi tror samtidig at private aktører kan representere et verdifullt supplement som støtter både kommuner og helseforetak i disse tjenesteleveransene.  Helsepartner Nord-Norge skal være en trygg partner i dette store fellesskapet.

Helsepartner Nord-Norge består av Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark.

VI ER TUFTET PÅ TRYGGHET, TILLIT, FLEKSIBILITET OG VERDIGHET.

Våre tjenester

Rehabilitering

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dag- og døgnrehabilitering, polikliniske tjenester og bedriftstiltak. Rehabiliteringen skal øke fysisk funksjon og mestringsevne og økt deltakelse i arbeidslivet og sosialt.

Fritt brukervalg

Fritt Brukervalg gir deg som bruker og din familie trygghet for at du får gode og fleksible tjenester. Vi tilpasser oss dine behov for forutsigbarhet, kjente og kompetente ansatte. Vi møter alle med respekt og ydmykhet for det livet de ønsker å leve.

BPA

Vi har lokale BPA-koordinatorer som er lett tilgjengelig for deg som arbeidsleder. Vi er der for deg når nyoppstått sykdom og skade gjør styringen av eget liv vanskelig. Vi hjelper når du som arbeidsleder ber om det, og du bestemmer hvor mye bistand du vil ha i arbeidslederrollen.

Støttekontakt / avlastning

Med kompetanse, nærhet og kjærlighet, skaper vi trygge og gode dager. Respekt, ydmykhet og omsorg i alt vi gjør. Hvert menneske er forskjellig, med sin egen historie. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for kunden og dennes familie

Bedriftshelsetjenester

Godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår bedriftene med å heve den totale HMS-kompetansen gjennom kartlegging, dokumentasjon og veiledning. Lovpålagte og helsefremmende tjenester.

Utleie av helsepersonell

Vi bidrar med kompetent personell ved både korttids og langtidsfravær. Vi stiller opp på kort varsel helt ned til 30 min fra bestilling til leveranse. Helsepartner Nord-Norge skal være den foretrukne leverandør av helsepersonell der rask tilgjengelighet vektlegges hele døgnet.

HELSEPARTNER NORD-NORGE


VI ER TUFTET PÅ TRYGGHET, TILLIT, FLEKSIBILITET OG VERDIGHET.

NYHETER

HPO OG SHR HJELPER UNN i COVID 19 DUGNAD

Helsepartner Omsorg (HPO) og Skibotn helse og rehabilitering (SHR) har i samarbeid med Tromsø kommune rett før jul fått igangsatt et tilbud for utskrivningsklare pasienter...

Etablerer Helsepartner Nord-Norge

Lokale aktører etablerer Helsepartner Nord-Norge, et nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap. Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og...

Fra avisen Nordlys

TROMSØ (Nord24.no)  Av Rune Endresen og Torkil Emberland Trude Wester har bygget opp Privat Omsorg Nord. Nå går selskapet inn i et nytt nordnorsk konsern for helsetjenester. -...

OM OSS / ORGANISASJON

SAMARBEID FOR NORD

Helsepartner Nord-Norge AS har ulike tilbud til ulike brukere på ulike steder.
En ting er likt overalt: Vi setter alltid brukeren først. Vi er derfor fleksible, løsningsorientert og trygg.

Nord Kapitalforvaltning AS og Trude Wester eier Helsepartner Nord-Norge AS.

Nord Kapitalforvaltning er det eneste forvaltningsmiljøet for s.k. aktive eierfond i Nord-Norge.

Vi arbeider for å trekke privat, institusjonell risikokapital  til landsdelen, og vi investerer primært i nordnorske selskaper. Gjennom aktivt eierskap, kompetanse og kapital er vårt mål å bidra til å videreutvikle disse selskapene som lønnsomme og attraktive virksomheter som lykkes i sine markeder, uansett om de opererer i et lokalt eller globalt marked.

Trude Wester – som selv er sykepleier – etablerte Privat Omsorg Nord i Tromsø i 2001, og har nå 218 hel- og deltidsansatte i åtte nordnorske kommuner. Hun er medeier og daglig leder i Helsepartner Nord-Norge.

Styret i Helsepartner Nord-Norge AS

Styreleder Bjørn Hesthamar, Tromsø | Anders Høifødt, Tromsø | Irene Skiri, Bodø
Hilde Sjurelv, Tromsø | Erling Espeland, Alta | Mette Strømme, Lier

SPØRSMÅL & SVAR

I forbindelse med oppstarten har dere kanskje noen spørsmål.
Vi vil her gjøre vårt beste for å besvare disse.

Generelle spørsmål

Med utgangspunkt i to suksesser skal vi skape noe som er større både for lokalsamfunn og Nord-Norge. Vi skal samle og styrke kompetanse for å gi enda bedre tilbud til våre brukere her nord.

Eierne har sterk nordnorsk forankring. Nord Kapitalforvaltning (NK) er majoritetseier. NK har et investeringsmandat som fokuserer på landsdelen og videreutvikling av nordnorske virksomheter. I tillegg er stifteren av Privat Omsorg Nord, Trude Wester, fortsatt en betydelig aksjonær.

Nord Kapitalforvaltning henvender seg til institusjonelle investorer for å trekke privat kapital til investeringer i landsdelen. Dette gjelder også investeringen i Helsepartner Nord-Norge. Forvaltningen av midlene er velforankret i landsdelen, og styres helt og holdent av Nord Kapitalforvaltning.

Selskapet selv har et evighetsperspektiv, uavhengig av hvem som er eier. Vi ønsker imidlertid å styre videreutviklingen av selskapet fra vårt lokale ståsted. Først når potensialet i vårt eierskap er tatt ut vil dette spørsmålet være aktuelt.

Nord Kapitalforvaltning lever av å investere i Nord-Norge. Når private aktører invitere til partnerskap, og vi vurderer prosjektet som spennende, er helsesektoren like relevant som alle andre samfunnsområder. Som privatpersoner er vi også opptatt av et sterkt og tilgjengelig helsevesen i landsdelen.

Både Svein Mjøen (OiF) og Trude Wester (PON) har lagt ned en stor innsats over mange år for å bygge opp sine respektive virksomheter. Det er deres livsverk som skifter eierskap. Prisen som betales for overdragelsene er naturlig nok et privat anliggende mellom kjøper og selgere Vi er dog svært glad for at Trude Wester fortsetter som en betydelig aksjonær i Helsepartner Nord-Norge.

Vi har en klar ambisjon om å vokse, og bli et godt supplement til helsetjenestene i hele landsdelen. Vi tror veksten skal komme gjennom både oppkjøp og organiske vekstinitiativer. Vi er sågar åpne for å trekke «Nord-Norgegrensen» lenger sørover, hvis forholdene ligger til rette for det.

Ansatte, betingelser og visjoner

Alta og Tromsø har alle forutsetninger til å lykkes sammen. Målet er å styrke oss begge steder og gjensidig få fordel av hverandres styrker. Fagmiljøet i Alta vil spille en helt avgjørende rolle i videreutviklingen av rehabiliteringsområdet i Helsepartner Nord-Norge.

Virksomheten vil i all hovedsak ligge ute i den daglige driften, og vi vil bruke mest mulig av våre ressurser pasient-/brukernært. Selskapet vil således ikke ha behov for å etablere noe stort hovedkontor. De fellesfunksjonene som etterhvert etableres vil bli lagt til de eksisterende virksomhetene.

Den viktigste ressursen for selskapet er de ansatte. Det foreligger ingen planer om endrede lønns- og arbeidsvilkår. Som selskap vil vi ha et ufravikelig prinsipp om ryddige og skikkelige arbeidsforhold, slik både PON og OiF er kjent for i dag. Det betyr ordentlighet, transparens, og med konkurransedyktige betingelser.

Hverdagen vil i all hovedsak bli som før, men vi håper at flere får ta del i det spennende utviklingsarbeidet med et nytt nordnorsk helsepartnerskap, og at vi over tid skal videreutvikle tjenestetilbudet innen de områder vi fokuserer på. Forhåpentligvis også gjennom at vi får flere kollegaer, både gjennom organisk vekst og at flere eksisterende nordnorske virksomheter slutter seg til Helsepartner Nord-Norge.

Nei, ikke ut over at Trude Wester går inn som daglig leder for Helsepartner Nord-Norge. Ut over det vil ledelsen av de enkelte virksomhetene fortsette som i dag. Annie A. Wik og Berit Mathisen leder virksomhetene i hhv Alta og Tromsø.

Ambisjonen er å bidra til å sikre mennesker gode lokale helsetilbud. Målet er å bygge opp et partnerskap i alle deler av landsdelen som representerer et lokalt forankret, lett tilgjengelig og faglig sterkt supplemet til de offentlige helsetjenestene, og at dette skal være et lokalt eid og styrt alternativ til de store norske og nordiske kjedene.

Igjen, selskapet selv har et evighetens perspektiv, og er lokalisert i landsdelen. Der vil det forbli, uavhengig av hvem som eier det. Forhåpentligvis har vi gjennom vårt aktive eierskap lykkes med å skape et lokalt forankret og robust nordnorsk selskap som står trygt på egne bein. Vi håper det vil være attraktivt for nordnorske investorer.

KONTAKT

    Alle felt er påkrevd